VOORWAARDEN VACATURETEKSTEN

Van YellowApple Recruitment BV (Versie: 26 september 2019), hierna te noemen: YellowApple.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de volgende diensten van YellowApple:

1. het maken van een vacaturetekst op maat.

2. het verrijken bestaande tekst.

Artikel 1. Definities
Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan YellowApple ter beschikking gestelde goederen, waaronder gegevensdragers of documenten, evenals alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht door YellowApple vervaardigde goederen, waaronder gegevensdragers of documenten.

Briefing: in geval van Verrijken bestaande tekst: de documentatie die Opdrachtgever aan YellowApple via yellowapple.nl of per email heeft toegestuurd op het moment van bevestiging van de Opdracht: in geval van Vacaturetekst op maat: de gesprekken en aantekeningen daarvan die YellowApple met Opdrachtgever voert inzake de te maken Vacaturetekst, inclusief eventueel door Opdrachtgever op dat moment ter beschikking gestelde informatie in de vorm van documentatie.

Honorarium: de door Opdrachtgever aan YellowApple verschuldigde vergoeding in verband met de Opdracht.

Kandidaat: de natuurlijke of rechtspersoon die reageert op een Vacaturetekst die is gepubliceerd in verband met de Opdracht.

Partijen: Opdrachtgever en YellowApple.

Offerte: een Schriftelijke aanbieding tot het verrichten van werkzaamheden of het verlenen van diensten.
Opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en YellowApple op grond waarvan YellowApple werkzaamheden verricht of diensten verleend.

Opdrachtbevestiging: het door YellowApple Schriftelijk of elektronisch te versturen document, op basis waarvan YellowApple werkzaamheden verricht voor, dan wel diensten verleent aan,

Opdrachtgever.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan YellowApple opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of die gebruik maakt van de door YellowApple aangeboden (online) diensten.

Schriftelijk/ Schriftelijke: op papier of digitaal.
Vacaturetekst: de door YellowApple te maken of gemaakte omschrijving van een functie, gericht om intern en/ of extern te publiceren.

Vacaturetekst op maat: het maken van een Vacaturetekst voor Opdrachtgever op basis van door Opdrachtgever verstrekte schriftelijke en mondelinge informatie.
Verrijken bestaande tekst: het redigeren van een door Opdrachtgever aangeleverde Vacaturetekst en andere schriftelijke informatie.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten met YellowApple voor het maken en/ of redigeren van Vacatureteksten worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden voor zover het maken en/ of redigeren een Opdracht is die niet in verband staat tot andere werkzaamheden of dienstverlening van YellowApple.

2. Eventueel afwijkende voorwaarden die door Opdrachtgever worden gehanteerd zijn voor YellowApple slechts bindend als en voor zover YellowApple zich daarmee Schriftelijk akkoord heeft verklaard.

3. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan Opdrachtgever geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen; door YellowApple geaccepteerde afwijkingen zijn dan ook iedere keer eenmalig geldig.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. Een gegeven Opdracht komt pas tot stand en vangt aan op het moment dat Opdrachtgever mondeling of Schriftelijk opdracht heeft gegeven en deze door YellowApple is aanvaard door Schriftelijke bevestiging.

2. Een Opdracht wordt aangegaan voor 45 dagen tenzij anders overeengekomen.

3. YellowApple heeft het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in artikel 4 lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.

4. Indien en voor zover Opdrachtgever dat vraagt worden de ter beschikking gestelde Bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd.

5. Indien YellowApple op verzoek van Opdrachtgever al werkzaamheden gaat verrichten terwijl nog geen overeenstemming is bereikt over het Honorarium en/ of de betalingscondities of andere essentiële bepalingen is Opdrachtgever in ieder geval een Honorarium verschuldigd conform de dan bij YellowApple geldende tarieven.

Artikel 4. Verplichtingen van Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden evenals eventuele werk- en huisregels, welke YellowApple in overeenstemming met zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig in desgewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van YellowApple te stellen. Het eindresultaat van de Opdracht is niet alleen afhankelijk van de inspanningen van YellowApple maar ook van die van Opdrachtgever en externe factoren.

2. Opdrachtgever zorgt voor de benodigde beschik- en bereikbaarheid en continuïteit binnen haar organisatie. Op een concept Vacaturetekst die door YellowApple wordt voorgelegd geeft Opdrachtgever zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 15 werkdagen, terugkoppeling. Indien deze terugkoppeling na 15 dagen komt, dan kan het zijn dat de communicatiespecialist van YellowApple zich opnieuw moet inlezen. Het meerwerk dat hieruit voortkomt zal door YellowApple aan Opdrachtgever, conform de op dat moment geldende tarieven, in rekening worden gebracht.

3. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke correctheid en volledigheid van de Vacaturetekst. Opdrachtgever dient de Vacaturetekst daarop te controleren.

4. Indien Opdrachtgever de Vacaturetekst vormgeeft, drukt, print of (online) publiceert, dient Opdrachtgever de Vacaturetekst daarna zelf nogmaals op fouten te controleren.

Artikel 5. Verplichtingen van YellowApple
1. YellowApple spant zich in haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de vereisten van goed vakmanschap uit te voeren.

2. De door Opdrachtgever verstrekte vertrouwelijke informatie en concept Vacatureteksten wordt door YellowApple vertrouwelijk behandeld. Vertrouwelijke informatie en concept Vacatureteksten wordt uitsluitend met anderen gedeeld als:
a. YellowApple daar volgens de wet toe is verplicht;
b. de informatie al publiekelijk bekend is;
c. Opdrachtgever daartoe toestemming heeft gegeven;
d. YellowApple het schrijven van de Vacaturetekst uitbesteedt aan een derde partij.
i. In zulk geval zorgt YellowApple ervoor dat de derde partij de vertrouwelijke informatie behandelt zoals genoemd in lid 2.a t/m c. hierboven.

3. YellowApple is uitsluitend verantwoordelijk voor de taalkundige kwaliteit van de Vacaturetekst.

Artikel 6. Tussentijdse wijzigingen
1. Offertes voor Vacaturetekst op maat zijn gebaseerd op de informatie die voorafgaand aan de Briefing. Als tijdens de Briefing of tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat de wensen van Opdrachtgever toch anders zijn, dan neemt YellowApple contact op met Opdrachtgever om dit te bespreken. Als de Opdracht zodanig wijzigt, dit ter beoordeling van YellowApple, dat daar een andere prijs tegenover staat, dan maakt YellowApple een nieuwe offerte. De werkzaamheden worden dan pas hervat na goedkeuring van de nieuwe offerte door Opdrachtgever.

2. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen is bij de Opdracht voor het Verrijken bestaande tekst of het maken van een Vacaturetekst op maat één correctieronde inbegrepen. Dat wil zeggen dat na het toesturen van de concept Vacaturetekst aan Opdrachtgever, Opdrachtgever eenmalig Schriftelijk wijzigingen en/ of aanvullingen op de concept Vacaturetekst aan YellowApple kan doorgeven. Deze wijzigingen zullen vervolgens in de definitieve Vacaturetekst worden verwerkt.

Artikel 7. Beëindiging en geldigheidsduur
1. Klachten over de opgeleverde Vacaturetekst kunnen tot 20 dagen na oplevering van de Vacaturetekst bij YellowApple Schriftelijk worden ingediend.

2. Zodra Opdrachtgever de opgeleverde Vacaturetekst publiceert of laat publiceren, of als Opdrachtgever binnen 20 dagen na oplevering van de Vacaturetekst bij YellowApple geen klacht over de Vacaturetekst heeft ingediend, dan geldt de Vacaturetekst als geaccepteerd door Opdrachtgever en is de Opdracht beëindigd.

Artikel 8 Vergoedingen
1. Opdrachtgever is voor de door YellowApple te verrichten werkzaamheden een Honorarium verschuldigd conform het standaardtarief van YellowApple, tenzij Schriftelijk anders door de Partijen is overeengekomen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

2. Indien door overmacht, zoals bijvoorbeeld verzuim van leveranciers, stakingen of ziekte van personeel, een brand of natuurramp, de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd dan neemt YellowApple zo snel mogelijk contact op met Opdrachtgever om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt dit niet, dan wordt de Opdracht tussentijds beëindigt en vervallen de verplichtingen van de Partijen en wordt door YellowApple aan Opdrachtgever geen Honorarium in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever gebruik maakt van de op het moment van beëindiging reeds aangeleverde (concept-) Vacaturetekst.

Artikel 9. Betalingen
1. Tenzij door de Partijen Schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van facturen zonder enige korting of compensatie binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.

2. Opdrachtgever zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn; ingebrekestelling is daartoe niet vereist.

3. Tenzij door de Partijen Schriftelijk anders is overeengekomen, dienen eventuele bezwaren tegen de factuur binnen 10 dagen na factuurdatum Schriftelijk ter kennis van YellowApple worden gebracht. Wanneer dit niet mogelijk is op grond van enige niet aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal Opdrachtgever zijn bezwaren zo spoedig mogelijk Schriftelijk kenbaar maken.

4. YellowApple is niet verplicht haar werkzaamheden voort te zetten indien en zolang Opdrachtgever niet aan verplichtingen uit artikel 8 en 9 heeft voldaan.

Artikel 10. Rente
1. Als ten onrechte een langer kredietgeving dan de termijn in artikel 9, lid 1 wordt genomen, is Opdrachtgever 1% rente per maand over het factuurbedrag verschuldigd, vanaf de datum van verzuim van betaling.

Artikel 11. Kosten
1. Indien YellowApple zich genoodzaakt ziet de incasso van de vordering op Opdrachtgever uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (incasso)kosten geheel voor rekening van Opdrachtgever.

2. Indien Opdrachtgever na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Opdrachtgever buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd ter hoogte van 15% over het verschuldigde bedrag.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. YellowApple is nimmer verder aansprakelijk dan het bedrag dat Opdrachtgever aan YellowApple verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst.

Artikel 13. Overige bepalingen
1. De door Opdrachtgever geaccepteerde Vacaturetekst zal door YellowApple zes weken kosteloos worden gepubliceerd op yellowapple.nl.

2. Indien Opdrachtgever besluit om de publicatie van de vacature eerder te beëindigen dan stelt Opdrachtgever YellowApple hiervan Schriftelijk in kennis. YellowApple zal de vacature dan van haar website verwijderen.

3. De gegevens en reacties van Kandidaten die reageren via yellowapple.nl op de Vacaturetekst van Opdrachtgever worden per email aan Opdrachtgever doorgestuurd. Opdrachtgever stelt hiertoe een emailadres beschikbaar aan YellowApple.

4. Opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeids- of dienstverleningsrelatie met Kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de Kandidaat. YellowApple aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid indien Opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door Kandidaat een arbeidsrelatie of een dienstverleningsrelatie met Kandidaat is aangegaan.

5. Opdrachtgever vrijwaart YellowApple tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de publicatie van de Vacaturetekst op yellowapple.nl samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

Artikel 14. Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen YellowApple en Opdrachtgever zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn.

Artikel 15. Bevoegde rechter
1. Alle geschillen welke tussen YellowApple en Opdrachtgever mochten ontstaan in verband met tussen Partijen gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht.